Regulamin konkursu

1.PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Konkursu „Jakie danie ma przygotować Jakub Botta” przez BrandBridge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wałbrzyska 1/4, 52-314 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000755798, NIP:  8992853306, zwaną dalej “Organizatorem”.

 

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Landing Page – strona WWW, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje o konkursie oraz jego regulamin.

b) Konkurs – wydarzenie, którego źródłem jest przyrzeczenie publiczne składane przez Organizatora za pośrednictwem kanału @TipTopChef na TikToku, w którym Organizator zobowiązuje się do przyznania Laureatowi nagrody w zamian za najlepsze dzieło lub czynność na warunkach określonych w Regulaminie.

c) Komisja – organ w skład której wchodzić będą osoby wskazane przez Organizatora składający się z 5 członków.

d) Laureat – Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w trybie określonym w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.

e) Osoba – osoba fizyczna.

f) Regulamin – niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

g) Uczestnik – osoba, która dokonała Zgłoszenia przez wykonanie dzieła lub czynności w sposób określony w Regulaminie i szczegółowych warunkach Konkursu.

h) Zgłoszenie – czynność lub dzieło opisane w warunkach Konkursu zgłoszone przez Uczestnika równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu (uczestnictwo w Konkursie).

i) TikToker – osoba publikująca materiały wideo w aplikacji TikTok, która w swoim materiale zaprosiła do uczestnictwa w konkursie.

 

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Szczegółowe warunki konkursu zawierają w szczególności następujące informacje: rodzaj czynności lub dzieła jakie powinien wykonać Uczestnik,

a) czas trwania Konkursu,

b) nagrodę przewidywaną dla najlepszych Uczestników,

c) zasady wyłonienia Laureata Konkursu.

2.2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby uprawnionej do udziału.

2.4. Uczestnik w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie bez żadnych konsekwencji.

2.5. Konkurs może być odwołany lub przedłużony przez Organizatora w każdej chwili w takiej samej formie w jakiej został ogłoszony z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio dokonały Zgłoszenia.

 

3.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikiem może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria (uprawniony do udziału):jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski,

a) w dniu przystąpienia do Konkursu osoba jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Regulaminu,

b) nie jest pracownikiem Organizatora ani małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzeństwem takiego pracownika.

c) posiada konto na TikToku, którego używa, by wziąć udział w konkursie.

3.2. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka musi zostać przedstawiona na każde wezwanie Organizatora.

3.3 Praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez wyraźnej zgody Organizatora.

3.4. O wyborze Laureatów decyduje Komisja.

3.5. W przypadku naruszenia Zgłoszeniem praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub prawa ochronnego do znaku towarowego, Uczestnik którego Zgłoszenie spowodowało odpowiedzialność Organizatora zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wynikającej z takich naruszeń oraz do naprawienia szkody wyrządzonej Organizatorowi.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia w następujących przypadkach:

a) Zgłoszenie jest sprzeczne ze szczegółowymi warunkami Konkursu lub Regulaminem,

b) Zgłoszenie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

c) Zgłoszenie narusza dobra osobiste lub prawa autorskie Organizatora lub osób trzecich,

d) Zgłoszenie zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,

e) Uczestnik podczas wezwania przez Organizatora nie przedstawił zgody na uczestnictwo w Konkursie stosownie do pkt. 3.2. Regulaminu,

f) Uczestnik podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń gwarantujących rzetelne przeprowadzenie Konkursu lub fałszowanie wyników.

3.7. Laureat przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do Zgłoszenia oraz, nieodpłatnie, całość majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową lub drukarską,

b) wprowadzanie do obrotu, w szczególności przez sprzedaż, najem lub użyczenie oryginału lub egzemplarzy Zgłoszeń,

c) rozpowszechnianie Zgłoszeń przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy miał dostęp do Zgłoszenia w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

3.8. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Zgłoszenia Laureata w dowolnym celu, w tym celach marketingowych przy realizacji dowolnych przedsięwzięć.

3.9 Organizator jest uprawniony do dalszego zbywania majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia Laureata.

3.10. Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia Laureata z chwilą wydania nagrody.

3.11. Uczestnik z chwilą Zgłoszenia udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej Licencji do korzystania ze Zgłoszenia w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem i szczegółowymi warunkami Konkursu na polach eksploatacji wymienionych w pkt. 3.7. Regulaminu.

 

4.PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Zadanie konkursowe polega na:

a) opublikowaniu komentarza pod filmem konkursowym, odpowiadającego na pytanie “Jakie danie chciałbyś, aby przygotował Jakub Botta na naszym kanale?”

4.2. Przesyłanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się wyłącznie za pomocą aplikacji TikTok.

4.3. Konkurs trwa od 25 października 2021 do 5 listopada 2021 r. Wybór laureatów i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 listopada. Ogłoszenie laureatów odbywać się będzie w komentarzu pod filmem konkursowym na kanale @TipTopChef na Tik Toku.

4.4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jedno Zgłoszenie konkursowe w aplikacji TikTok.

 

5.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

5.1. Nagrodami w konkursie są:

1. Nagroda główna, przyznana uczestnikowi, którego komentarz otrzyma najwięcej polubień: 

a)zestaw garnków marki Tefal o wartości 499 zł brutto. 

b)nagranie przez organizatora odcinka z daniem wpisanym komentarzu przez laureata konkursu.

2. Nagrody dodatkowe, przyznane uczestnikom, których komentarze otrzymają kolejno największe ilości polubień:

a)20 x zestaw garnków marki Tefal o wartości 499 zł brutto każdy.

3. Nagrody pocieszenia, przyznane pozostałym uczestnikom, których komentarze zostaną uznane przez komisję za najbardziej kreatywne. 

 

5.2. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz – w przypadkach wskazanych w szczegółowych warunkach Konkursu – do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą osoby wskazane przez Organizatora.

5.3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na kanale @TipTopChef na TikToku, a werdykt jest werdyktem ostatecznym.

5.4. Organizator wybierze 21 laureatów na podstawie ilości polubień ich komentarzy przez innych użytkowników TikToka. Kolejnych 20 osób zostanie wybranych na podstawie subiektywnej oceny Komisji konkursowej odnośnie najbardziej oryginalnego i kreatywnego pomysłu na zaproponowane danie.

5.5. Powiadomienie Laureata o wygranej nastąpi przez platformę TikTok.

5.6. Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie 3 dni od dnia nadania powiadomienia, o którym mowa w ustępie powyżej. W przypadku niezrealizowania tego obowiązku nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

5.7. W przypadku, gdy Laureatem zostanie osoba niespełniająca warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka nie nabywa prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. W takiej sytuacji nagroda będzie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

5.8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5.9. W przypadkach, w których przyznana Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Laureatowi zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody na pokrycie należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku.

5.10. Wysyłka do Laureatów zostanie przeprowadzona za pomocą firmy kurierskiej. W przypadku nieodebrania nagrody dostarczonej Laureatowi przez kuriera, Laureat powinien odebrać nagrodę osobiście w Warszawie.

 

6.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Roszczenia i reklamacje związane Konkursem powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Brand Bridge Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wałbrzyska 1/4, 52-314 Wrocław z dopiskiem „Reklamacja”.

6.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, wskazanie Konkursu, którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz podpis zgłaszającego.

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora w przedmiocie zgłoszenia reklamacyjnego Zgłaszający zostanie powiadomiony pisemnie (listem poleconym).

 

7.DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

7.1. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych (nazwę wykorzystywaną w mediach społecznościowych, adres e-mail) w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.

7.2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Konkursie.

7.3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Uczestnik może również wnioskować o usunięcie swoich danych, jednakże w przypadku zgłoszenia żądania przed rozstrzygnięciem Konkursu Uczestnik traci możliwość dalszego w nim udziału.

7.4. Uczestnik w szczególności wyraża zgodę na opublikowanie jego   oraz miejscowości zamieszkania w materiałach związanych z Konkursem, w tym na Landing Page.

7.5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z umożliwieniem dostępu do danych Uczestnika obejmujących nazwę Uczestnika jaką posługuje się w mediach społecznościowych (TikTok) oraz adres e-mail.

7.6 Laureat Konkursu, w celu otrzymania nagrody jest zobowiązany podać adres korespondencyjny, a ponadto swoje imię i nazwisko.

7.7. Dane Uczestników są przetwarzane przez okres przeprowadzania konkursu i okres w jakim mogą być rozpatrywane Reklamacje. Dane Laureatów są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

 

8.WYMAGANIA TECHNICZNE

8.1. W celu udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem do przeglądania jej zasobów akceptującym pliki typu cookies, a także aplikacji TikTok.

 

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przebiegiem Konkursu, jeżeli nie zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacyjnym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz szczegółowych warunków Konkursu.

9.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią szczegółowych warunków Konkursu rozstrzygające znaczenie mają szczegółowe warunki Konkursu.

9.5. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U z 2004 r., Nr 4, Poz. 27 ze zm.).


Zostań naszym partnerem

Wejdź do naszego kulinarnego świata i zostań jego częścią. Zapewnij sobie obecność w innowacyjnym projekcie z udziałem gwiazd na najdynamiczniej rozwijającej się platformie w social mediach.

Zapytaj o ofertę!